Algemene voorwaarden | Weidelco
Sla naar hoofdinhoud Sla naar footer

ALGEMENE VOORWAARDEN WEIDELCO BV - Jan 2018


Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • 1. Leverancier: Weidelco B.V., statutair gevestigd te Beetgum en alle (in)direct aan haar gelieerde ondernemingen en vennootschappen (waaronder nevenvestigingen), behalve wanneer deze ondernemingen en vennootschappen zelf (eigen) algemene voorwaarden gebruiken.
 • 2. Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie leverancier een overeenkomst aangaat of in contact/onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst, waaronder doch niet uitsluitend een overeenkomst tot levering van producten en diensten of aan c.q. voor wie leverancier een aanbieding/offerte doet of een leverantie of andere prestatie verricht.


Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 1. De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen leverancier en een afnemer waarop leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met leverancier, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 • 2. De algemene voorwaarden van de afnemer zijn slechts dan van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van leverancier en afnemer slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van leverancier.
 • 3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.


Artikel 3 Aanbod en aanvaarding

 • 1. Alle aanbiedingen, waaronder in offertes en reclamefolders, van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Leverancier heeft bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod het recht het aanbod te herroepen.
 • 2. Indien de aanvaarding door afnemer afwijkt van het aanbod van leverancier, dan is leverancier daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij leverancier anders aangeeft.
 • 3. Aanbiedingen en toezeggingen van door leverancier ingeschakelde tussen personen, vertegenwoordiger en/of medewerkers zijn slechts verbindend, indien zij door leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
 • 4. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
 • 5. De in de aanbiedingen van leverancier genoemde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 • 6. Levertijden in aanbiedingen van leverancier zijn indicatief en geven afnemer bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • 7. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat leverancier het door afnemer (geaccepteerde) aanbod of de bestelling/order van afnemer schriftelijk bevestigt dan wel begint met de uitvoering van de overeenkomst of voor de betreffende overeenkomst een factuur aan afnemer zendt.
 • 8. Indien leverancier diensten verleent aan afnemer zal leverancier zich inspannen om deze diensten zo goed mogelijk te verrichten.

Artikel 4 Levering

 • 1. Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af vestiging/magazijn of distributiecentrum van leverancier.
 • 2. Indien leverancier zorgt voor het transport vindt levering plaats op het moment van feitelijke (af) levering van de producten op de plaats van bestemming. Leverancier is vrij in de wijze van vervoer, waaronder onder meer te verstaan de keuze van het transport, de transporteur, de verpakking en de te volgen route. Afnemer is verplicht de (af) te leveren producten onmiddellijk en op de afgesproken plaats in ontvangst te nemen en direct te lossen. Indien afnemer dit weigert of nalatig is met het verstrekken van voor de (af) levering noodzakelijke informatie of instructies en/of indien de datum van de feitelijke (af) levering op verzoek of door toedoen van afnemer wordt uitgesteld, afnemer om (af) levering in gedeelten verzoekt en/of de producten niet worden afgehaald gaat het risico voor de producten in alle gevallen op afnemer over met ingang van het moment dat deze producten in de administratie en/of de opslagruimte van leveranciers als 'producten van afnemer' zijn geïdentificeerd. Leverancier is vanaf dat moment gerechtigd de producten aan afnemer te factureren. Eventuele kosten van extra transport, opslag, verzekering en/of andere extra kosten zijn voor rekening van afnemer.
 • 3. De producten zijn na (af)levering voor rekening en risico van afnemer.
 • 4. Leverancier heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval zij gerechtigd is om deelleveringen pro rato te factureren.

Artikel 5 Prijsverhogingen

 • Leverancier mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbod en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen van 10% of meer hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten verpakkingsmateriaal.


Artikel 6 Betaling en (gevolgen van) verzuim

 • 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling door afnemer te geschieden voor of contant bij (af) levering van de producten of diensten. Indien geleverd wordt op factuur dient de betaling te geschieden op een door leverancier aan te geven wijze, binnen een door de leverancier aan te geven termijn na factuurdatum en in de valuta waarin is gefactureerd. Een beroep door afnemer op opschorting en verrekening wordt, behoudens dwingendrechtelijke (consumenten) bepalingen, uitgesloten. Betaling door afnemer is acceptatie en goedkeuring van de door leverancier verrichtte prestatie.
 • 2. Indien afnemer in gebreke blijft in de betaling is hij van rechtswege in verzuim. Afnemer is alsdan in geval van een handelsovereenkomst een rente over het openstaande bedrag verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente van artikel 6:119a BW hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. In geval afnemer consument is zal de wettelijke rente van artikel 6:119 BW verschuldigd zijn. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 • 3. Indien afnemer zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, zijn alle buitengerechtelijke incassokosten voor zijn rekening. Berekening van deze kosten vindt plaats aan de hand van het Besluit vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.

Artikel 7 Beëindiging van de overeenkomst

 • 1. De vorderingen van leverancier op afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar indien na het sluiten van de overeenkomst aan de leverancier omstandigheden ter kennis komen die leverancier goede gronden geven te vrezen dat de afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen dan wel indien leverancier de afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is dan wel in het geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of schuldsanering van afnemer.
 • 2. In de genoemde gevallen is leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Dit onverminderd het recht van leverancier om schadevergoeding te vorderen.
 • 3. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is de leverancier bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder enig recht van afnemer op schadevergoeding.
 • 4. Indien de overeenkomst is aangegaan onder ontbindende voorwaarde en de ontbinding wordt ingeroepen, zal degene die de ontbinding inroept goed gedocumenteerd dienen aan te tonen dat zich voordoet het geval waarop de ontbindende voorwaarde ziet.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

 • 1. De door leverancier geleverde producten blijven het eigendom van leverancier totdat afnemer alle navolgende verplichtingen uit alle met afnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen:
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren producten zelf;
  - de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst (en) door leverancier verrichte of te verrichten diensten;
  - eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de afnemer van de overeenkomst(en).
 • 2. In geval van voor export bestemde producten worden de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien dat recht terzake van het eigendomsvoorbehoud voor leverancier gunstiger bepalingen bevat dan het op grond van het Nederlandse recht.
 • 3. Afnemer is verplicht voor zorgvuldige behandeling zorg te dragen en is niet bevoegd de producten die nog niet volledig zijn betaald, anders dan door gebruikelijke verwerking volgens hun bestemming, te gebruiken, aan derden in eigendom over te dragen, te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
 • 4. Indien onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten worden verwerkt, bewerkt of vermengd, verkrijgt leverancier, voor een bedrag van gelijke waarde, terstond het recht van mede-eigendom op de product/producten waarin die zijn geïncorporeerd.
 • 5. Door leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Bij doorverkoop van onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten is de afnemer gehouden eenzelfde eigendomsvoorbehoud als in deze voorwaarden te maken.
 • 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is afnemer verplicht leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden doch in ieder geval binnen 48 uur daarvan op de hoogte te stellen.
 • 7. Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten afdoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen transport-, brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen verlies, diefstal, beschadiging en/of tenietgaan van de producten en dient de verzekeringspolis op eerste verzoek ter inzage te geven.
 • 8. Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot de geleverde producten niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is leverancier zonder enige ingebrekestelling gerechtigd (af)geleverde producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust bij afnemer of derden die de producten voor afnemer houden weg te halen of weg te doen halen, onverminderd het recht van leverancier tot het vorderen van vergoeding van schade, hoe genaamd ook.
 • 9. Mocht leverancier zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten willen uitoefenen, geeft afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan leverancier of door deze aan te
  wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van leverancier zich bevinden en die producten mede terug te nemen.

Artikel 9 Reclames

 • 1. Afnemer dient de gekochte producten bij (af) levering of zo spoedig als mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient afnemer na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
  - of de juiste producten zijn geleverd;
  - of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
  - of de afgeleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of normale doeleinden.
 • 2. Klachten
  met betrekking tot de door leverancier geleverde producten dienen bir 7 dagen na aflevering schriftelijk bij leverancier te zijn ingediend. Indien afnemer aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dient een klacht binnen 7 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk bij leverancier te zijn ingediend. Indien afnemer niet tijdig heeft gereclameerd, verliest hij alle rechten en bevoegdheden ter zake de niet tijdig gereclameerde gebreken. Alle vorderingen van afnemer uit welken hoofde dan ook vervallen binnen 6 maanden na aflevering van de producten.
 • 3. Geringe verschillen tussen de geleverde producten en hetgeen uit aanbiedingen blijkt kunnen geen grond opleveren voor reclames.
 • 4. Op leverancier rust geen enkele verplichting met betrekking tot de ingediende reclame indien afnemer niet aan al zijn verplichtingen tijdig en volledig heeft voldaan.
 • 5. Indien de producten na de aflevering van aard en/of samenstelling zijn gewijzigd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, dan wel beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 1. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en/of letselschade, die door de afnemer en zijn hulppersonen, zoals werknemers en/of derden, wordt geleden als direct en indirect gevolg van gebreken in door haar geleverde producten, verpakkingsmaterialen, vervoermiddelen, instrumenten e.d., dan wel geleden door gedragingen van zijn werknemers of zijn ingeschakelde hulppersonen.
 • 2. Indien en voor zover leverancier, met inachtneming van het in artikel 10 bepaalde, niettemin aansprakelijk kan worden gehouden voor directe schade, is de totale aansprakelijkheid van leverancier in geen geval hoger dan een bedrag gelijk aan het bedrag dat door zijn verzekering wordt gedekt, indien en voor zover aansprakelijkheid door zijn verzekering wordt gedekt.. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de aan de overeenkomst c.q. levering ten grondslag liggende factuurwaarde, met een maximum van
  € 25.000,00. De beperking van aansprakelijkheid zoals in lid 2 is bepaald, is niet van toepassing indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de met de leiding van de leverancier belaste personen.
 • 3. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke (product)aansprakelijkheid van leverancier ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.
 • 4. Afnemer is gehouden om leverancier te vrijwaren van tegen alle aanspraken tot schadevergoeding van derden.

Artikel 11 Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Afnemer dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door leverancier geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Artikel 12 Overmacht

 • 1. Ingeval de nakoming van de leveringsverplichtingen van leverancier, door staking, overheidsmaatregelen, niet tijdig of niet behoorlijke uitvoering van order/bestelling door toeleveringsbedrijven en/of andere omstandigheden die leverancier niet heeft kunnen voorzien en waarop leverancier geen invloed op heeft, redelijkerwijze niet van leverancier kan worden verlangd dan is leverancier gerechtigd de aflevering gedurende een door leverancier te bepalen en redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
 • 2. Mocht door voornoemde omstandigheden de nakoming van de leveringsverplichtingen langer dan 3 maanden worden vertraagd dan zijn beide partijen gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst voor zover deze alsdan door leverancier niet is uitgevoerd te ontbinden door schriftelijke kennisgeving daarvan aan de andere partij zonder enig recht van afnemer op schadevergoeding.

Artikel 13 Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen in de eerste aanleg worden berecht door de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden. Leverancier blijft echter bevoegd afnemer te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale

Blijf op de hoogte van nieuws, achtergronden en kennisupdates